لغات گویش شش جوان۱۰  

Edris.. Hidary:تُهل زدس=تاول زده
 
دوگمه=دُکمه
 
بیریق خور=نام یک حشره
 
نیس=نیست
 
مِلکدون=زمین شما ملک شما
 
توخو=شما که
 
کز کردم=جمع شدم یک گوشه
 
نم میخاد ببارد=نمیدونم میخواهدباران بیاد
 
قربونت شَم=بشَوَم
 
به یَچی مثل این=چیزی شبیه این
 
بُغ کردس=لِویر کرده.. اخم کرده ..بی محل شده
 

ادامه مطلب  

لغات گویش ششجوان ۱۱  

Edris.. Hidary:
نَ نی=نه نیست
 
عنتُرون =چسونکی که هرزقولاراتُور میدد
 
جونِ مَگ نشی=جوان مرگ نشوی
 
نعلت=لعنت
 
اِز هر حِیس=ازهرنظر
 
برو وَره اقاد=برو کنار پدرت
 
دونا=دانا
 
سور وایسادس= قرص و محکم و یا یه دنده و لجوج
 
تمیسی=تمیزی
 
جُسی=پیداکردی
 
دِقمرگ=جون دادن سخت
 

ادامه مطلب  

لغات گویش ششجوان۱۲  

Edris.. Hidary:اِجاد بُلن شُو=از جا بلند شو
فقد=فقط
آهاندی=بله متوجه شدم
فوتوالفوتفال=فوتبالشُرو=شروع
گِپاگِپ= مملو پُرکِپاکِپ
صُمُن بُک=بیصدا و ساکت
یاخاردم=یک مقدار
فَبِهل مُراد=دیگه انها را نگو
خِسُ مِندَ=خسته و وامانده
پِسا=نوبت
یگ پِرزه=یک مقدار کمی
چِرَه=شاخ و برگ درخت بید
کیَس=چه کسی هست

ادامه مطلب  

لغات گویش ششجوان۱۱  

Edris.. Hidary:باتُونَما=با تو هستم
 
چم چکارکنن=نمیدونم چکارمیخان بکنند
 
خَرِد به‌چند=جواب ندارم
 
ناگوشا=اسم زمین محلی
 
سفیدگلَ=اسم زمین کشاورزی
 
گرت و لوی یس=طوفان و گرو خاک است
 
یَس=است
 
زِبرده=برشته کردن گندم
 
گودونه=گاودانه
 
تالواس =فکرکنم دومُشتی چیزی دادن
 
یه تورکی بچه=یک بچه کوچک
 
واداریمش=نگهداریمش کنیم
 
گَل و گلایه نباشد=دلخوری نداشته باشد
 
گلیدر=گریدر
 
جَعر میکنید=بحث میکنید
 
شیدا=بشید
 
دِ هِ=نِهب ششجوانی
 
اِلتزوم=تعهد بد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1